Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego entelo.edu.pl

Bielsko-Biała, dn. 01.07.2023
(ostatnia zmiana 01.07.2023)

Dzień dobry!

Poniżej znajduje się regulamin sklepu internetowego https://entelo.edu.pl , w którym zawierają się informacje m.in. o sposobie składania zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep internetowy znajdujący się pod domeną Logopedaradzibielsko.pl należy do LOGOPEDA RADZI Marta Czajka-Nawrocka, ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5472216626, REGON 385242124.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@logopedaradzibielsko.pl lub biuro.logopedaradzi@gmail.com.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

zespół Entelo. Biblioteka Terapii

§ 1

DEFINICJE


Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna,
 2. Klient/Kupujący/Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) — przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://entelo.edu.pl/regulamin
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.entelo.edu.pl/sklep,
 6. Konto Klienta/Panel Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także uzyskaniu przez Klienta dostępu do wykupionych produktów i informacji o historii zamówień;
 7. Sprzedawca – LOGOPEDA RADZI Marta Czajka-Nawrocka, ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała, nr NIP 5472216626, REGON 385242124.
 8. Umowa (sprzedaży) – umowa zawierana pomiędzy Stronami, która dotyczy Usług Elektronicznych lub sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie, w tym treści cyfrowych,
 9. Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz  Kupującego na pośrednictwem Sklepu.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 22.02.2022r.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia Umowy dotyczącej sprzedaży i dostarczenia treści cyfrowych w postaci kursów, webinarów, programów grupowych on-line, oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 4. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 8. Warunkiem skorzystania z usług Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

§ 3

LOGOPEDYCZNE USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Logopedyczne Usługi Elektroniczne.
 2. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest dzięki założeniu konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do Newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do Newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do Newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy dotyczące sprzedaży produktów oraz dostarczenia treści cyfrowych, które są zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@logopedaradzibielsko.pl lub biuro.logopedaradzi@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. Nie bierzemy odpowiedzialności za reklamacje składane za pośrednictwem platform Facebook i Instagram, czy innych naszych, niż podane w niniejszym regulaminie adresów mailowych.

§ 4
ZAWIERANIE UMOWY

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Logopedycznych Usług Elektronicznych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta – wiadomość zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą wysłania przez Sprzedawcę i/lub otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zawarta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 5
SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu. Rejestracja oznacza założenie indywidualnego Panelu Klienta, w którym znajdą się zakupione produkty.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Logopedycznych Usług Elektronicznych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy o dostarczenie logopedycznych treści cyfrowych zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia, mimo wybrania płatności drogą tradycyjną.
 5. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy w ciągu 14 dni roboczych. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
 8. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Panelu Klienta i platformy sklepowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać kursu, webinaru, programu grupowego ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. Udostępnienie treści bez uprzedniej zgody Sprzedającego
 9. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy.
 10. Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje LOGOPEDA RADZI Marta Czajka-Nawrocka.Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność LOGOPEDA RADZI Marta Czajka-Nawrocka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody LOGOPEDA RADZI Marta Czajka-Nawrocka.Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

  Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione.Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor i wydawca serwisu logopedaradzibielsko.pl nie biorą odpowiedzialności za decyzje podjęte pod wpływem informacji zawartych na tej stronie. Nazwy, marki handlowe oraz loga pojawiające się na stronach logopedaradzibielsko.pl są wykorzystywane w celach informacyjnych. Kontakt do autora: sklep@logopedaradzibielsko.pl  lub biuro.logopedaradzi@gmail.com.

§ 6
DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego Zamówienia w następujący sposób:
  1. całość kwoty zamówienia – płatność online lub kartą płatniczą za pośrednictwem wybranego Operatora płatności,
  2. ratalnie według opisu na stronie – za pośrednictwem PayPo Sp. z o.o. lub za pośrednictwem serwisu PayPal Inc.
  3. przedpłata na konto bankowe PL LOGOPEDA RADZI Marta Czajka-Nawrocka ING 98 1050 1070 1000 0097 5805 6825.
 3. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 
 4. Płatności elektroniczne Przelewy24 oraz PayPo obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 5. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 6. Kupujący ma prawo skorzystania z opcji odroczonej płatności 30 dni lub rozdzielenia płatności na 4 raty po przekroczeniu 31 dni od daty zakupu. Odroczone płatności i płatność w ratach obsługuje PayPo Sp. z. o.o. (https://paypo.pl/). Po wybraniu tej opcji płatności i pomyślnej weryfikacji przez PayPo, sklep https://entelo.edu.pl otrzymuje płatność w całości, a kwestie rozliczenia transakcji przechodzą na podmiot PayPo.
  PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37 (02-672 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 521-37-05-997, Regon: 362485126. Spółka wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych pod numerem RIP000135 oraz Rejestru Małych Instytucji Płatniczych pod numerem MIP43/2019 prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  Sposób naliczania kosztów:Przy spłacie transakcji w ciągu 30 dni od zawarcia umowy, nie ponosisz żadnych kosztów. Prowizja jest naliczana 31 dnia, a jej wysokość zależy od sklepu, aktualnej promocji oraz indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Dokładne wyliczenie dla transakcji jest prezentowane w formularzu informacyjnym przed zawarciem umowy. Minimalna prowizja wynosi 0%, maksymalna prowizja wynosi 15% od wartości sfinansowanych zakupów.
  Przykład reprezentatywny dla maksymalnej prowizji: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 97.9%, całkowita kwota kredytu 200.00zł, całkowita kwota do zapłaty 230.00zł, kredyt nieoprocentowany, całkowity koszt kredytu 30.00zł (prowizja), okres obowiązywania umowy – 120 dni. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.01.2021. Udzielenie kredytu jest uzależnione od oceny zdolności kredytowej klienta przez PayPo Sp. Z o.o.
  Źródło: stopka witryny https://paypo.pl/
   7. Kupujący ma prawo skorzystania z opcji płatności w ratach w modelu subskrypcyjnym. Pierwsza płatność jest pobierana od razu w chwili zakupu
  (może być wyższa, niż pozostałe wskazane płatności), pozostałe płatności pobierane są w trybie co miesięcznym przez okres, na jaki została zawarta
  umowa o świadczenie usług.

§7
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz logopedyczne treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 8

LOGOPEDYCZNE USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Realizacja zamówienia obejmującego kurs on-line, e-book, audiobook/podcast, webinar, mastermind, program grupowy następuje poprzez przetworzenie płatności i pojawienie się produktu w Panelu Klienta. 
 2. Dostęp do kursu on-line odbywa się Panelu Klienta w sklepie https://www.logopedaradzibielsko.pl. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Kupującego konta użytkownika w Panelu Klienta umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do kursu.
 3. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach Panelu Klienta i/lub dostarczeniu wiadomości e-mail wraz z materiałami stanowiącymi zakupiony produkt, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu, szkolenia, webinaru, programu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 4. Klient, składając zamówienie, zaznacza w formularzu opcję, iż po dostarczeniu wszystkich treści cyfrowych odstępuje od prawa do odstąpienia od umowy.
 5. Dostęp do treści cyfrowych Logopedycznych Usług Elektronicznych wchodzących w skład zakupionego produktu, może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu i w Panelu Klienta Użytkownika. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu, Kupujący utraci dostęp do zakupionych treści. Jeżeli dostęp do treści przyznawany był na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Produktu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
 6. Poszczególne Logopedyczne Usługi Elektroniczne dostępne w Sklepie lub ich części mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Sklep. Zakup dostępu do treści cyfrowych następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Sklepu.

§ 9

FAKTURA / RACHUNEK

 1. Każdy zakup potwierdzony jest wystawionym rachunkiem (dla osób fizycznych) lub fakturą (dla działalności gospodarczych).
 2. Faktura/rachunek za zakup są generowane ręcznie i przesyłane Klientowi po zatwierdzeniu płatności w terminie nie późniejszym, niż 30 dni roboczych na adres e-mail, który podał w formularzu zakupu. W przypadku podania nieprawidłowego adresu mailowego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane w wypełnionym przez Klienta formularzu.
 3. Po wystawieniu rachunku, nie będzie już możliwości wystawienia faktury.
 4. Istnieje możliwość wystawienia faktury na placówkę. W takim wypadku Klient składa zamówienie z zaznaczeniem płatności zwykłym przelewem tradycyjnym i podaniem danych do faktury w uwagach do zamówienia lub w osobnym mailu do sklepu: sklep@logopedaradzibielsko.pl lub biuro.logopedaradzi@gmail.com

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KONSUMENTA lub PNPK

 1. Konsument lub PNPK, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku Umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (w przypadku Umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

§ 11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt w postaci treści cyfrowej wolnej od wad, w związku z czym Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany produkt cyfrowy ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). W odniesieniu do pozostałych Kupujących, którzy nie są Konsumentami, rękojmia za wady zostaje wyłączona.
 2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści wyłącznie w sposób opisany w powyższym regulaminie.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 12

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://logopedaradzibielsko.pl/polityka-prywatnosci/

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.10.2021r.
Przewiń na górę
Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj
0